ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach
header image
Start
Historia parafii PDF Drukuj E-mail

Rzeszotary od 1129 roku nale?a?y do parafii pw. Ducha ?wi?tego w Podstolicach i przez ca?y ten czas mieszka?cy Rzeszotar, pragn?cy wzi?? udzia? we Mszy ?w., zmuszeni byli do pokonywania stosunkowo du?ej odleg?o?ci, dziel?cej ich miejscowo?? od ko?cio?a parafialnego.
W II po?owie XX wieku w Rzeszotarach powsta? punkt katechetyczny, w którym odbywa?y si? lekcje religii i odprawiano równie? nabo?e?stwa w niedziele i pierwsze pi?tki miesi?ca. Jednak mieszka?com du?ej i wci?? rozwijaj?cej si? wsi takie rozwi?zanie nie mog?o wystarczy? na d?ugo. Pomys?odawc? budowy ko?cio?a w Rzeszotarach (w pierwotnych zamiarach mia?a to by? kaplica) by? ksi?dz proboszcz z Podstolic Jan Pa?asz, gor?co popierany w swych zamiarach przez mieszka?ców wsi. Projekt ten powsta? w roku 1984. W tym te? roku uda?o si? znale?? dzia?k? pod budow? ko?cio?a, ofiarowan? przez pani? Ludwik? Ba?a. Wtedy te? ks. Jan Pa?asz wyst?pi? do w?adz gminy o zgod? na budow? ?wi?tyni, któr? otrzyma? w 1986 roku. Zawi?zany wówczas Komitet Budowy ko?cio?a wraz z ks. Janem Pa?aszem zaj?? si? wszystkimi sprawami organizacyjnymi, gromadzeniem materia?ów, organizacj? prac. Tempo budowy ?wi?tyni by?o niezwykle szybkie. Ju? 24 czerwca 1986 roku bp Kazimierz Górny, Sufragan Krakowski , po?wi?ci? krzy? misyjny i plac pod budow? ko?cio?a oraz odprawi? pierwsz? uroczyst? Msz? ?w., która zgromadzi?a licznych wiernych z Rzeszotar i s?siednich miejscowo?ci.

Projekt ?wi?tyni wykonali in?ynierowie Ryszard Leniar, Jan Szczud?o i Piotr Migas, za? kierownikiem prac zosta? in?. Jan Burda, krakowianin urodzony w Rzeszotarach. Prace budowlane rozpocz?to 27 sierpnia 1986 roku. Do pa?dziernika powsta?y fundamenty i salki katechetyczne, za? ca?y rok 1987 po?wi?cony by? na gromadzenie materia?ów do dalszych prac. Wtedy równie? zacz?to odprawia? Msze ?w., przy o?tarzu polowym, na placu budowy. Pierwsz? odpustow? Msz? ?w., 24 czerwca, w dzie? ?w. Jana Chrzciciela odprawi? ks. Stanis?aw Konieczny, proboszcz parafii ?wi?tniki Górne. Równie? w roku 1987, 10 lipca Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II, podczas swojej III pielgrzymki do Ojczyzny, po?wi?ci? w Tarnowie kamie? w?gielny pod budow? ko?cio?a pochodz?cy z Ain – Karim, miejsca urodzenia ?w. Jana Chrzciciela. Prace przy budowie wznowiono na prze?omie kwietnia i maja 1988 roku, a 7 sierpnia ks. Kard. Franciszek Macharski wmurowa? kamie? w?gielny w fasad? nowego ko?cio?a. Do ko?ca roku zamkni?to prace murarskie, za? w nast?pnym roku ko?ció? zyska? dach i okna. Wtedy te? w nowej ?wi?tyni zacz?to na sta?e odprawia? Msze ?w. i nabo?e?stwa. Pierwszy najbardziej pracoch?onny etap budowy ko?cio?a, zako?czy? si? w roku 1990 monta?em instalacji grzewczej i elektrycznej. Tuz potem, do Kurii Metropolitarnej w Krakowie, uda?a si? delegacja mieszka?ców Rzeszotar z pro?ba o wyznaczenie duszpasterza dla nowo powsta?ej ?wi?tyni. Zadanie to otrzyma? ks. Wies?aw Nowak, wikariusz parafii w Gdowie, który obowi?zki swe rozpocz?? 20 sierpnia 1991 roku. W tym te? dniu Komitet Budowy Ko?cio?a przekaza? mu symbolicznie klucze od ko?cio?a. Szybko uda?o si? uzyska? zgod? Kurii na sta?e przechowywanie Naj?wi?tszego Sakramentu w ko?ciele, który od tego momentu sta? si? prawdziwym Domem Bo?ym.

Uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a wyznaczona zosta?a na 31 maja 1992 roku. 27 maja rozpocz??y si? rekolekcje, maj?ce przygotowa? parafian do po?wi?cenia ?wi?tyni. Rekolekcje przeprowadzi? ks. Janusz Mastalski, wikariusz parafii ?w. Szczepana w Krakowie, autor pie?ni o ?w. Janie Chrzcicielu, która sta?a si? hymnem parafii. Po?wi?cenia dokona? ks. Kard. Franciszek Macharski. Uroczysto?? ta zgromadzi?a liczne duchowie?stwo, mieszka?ców Rzeszotar i okolicznych miejscowo?ci. Po po?wi?ceniu ko?cio?a Komitet Budowy Ko?cio?a zosta? rozwi?zany, a na jego miejsce powsta?a Rada Duszpasterska.

Nale?y bardzo mocno podkre?li? fakt ogromnego zaanga?owania mieszka?ców Rzeszotar w budow? ko?cio?a. Ofiarowywali oni na ten cel to, co mieli najcenniejszego: swoj? prac?, czas, si?y, pieni?dze. Praca przy wznoszeniu i wyko?czeniu ko?cio?a oraz pó?niejszy udzia? w ?yciu parafii bardzo mocno wp?yn??y na zjednoczenie wszystkich mieszka?ców Rzeszotar. Przejawia si? to w organizowaniu pielgrzymek, wyjazdów oraz innych wspólnych przedsi?wzi??. Co roku parafianie udaj? si? w pielgrzymk? do Stadnik (Misterium M?ki Pa?skiej), do Kalwarii Zebrzydowskiej (w maju dzieci pierwszokomunijne, w sierpniu doro?li), na Jasn? Gór? (w sierpniu) oraz do innych sanktuariów w Polsce i za granic?.

W 1993 roku uko?czono prace przy zak?adaniu cmentarza. 24 czerwca, po Mszy ?w., odpustowej, ks. Bp Albin Ma?ysiak po?wi?ci? cmentarz, na który przeniesiono wcze?niej po?wi?cony krzy?.

25 grudnia 1994 roku w Rzeszotarach, dekretem ks. Kard. Franciszka Macharskiego , w Rzeszotarach zosta?a erygowana nowa parafia, nale??ca do dekanatu Mogilany, której proboszczem zosta? dotychczasowy duszpasterz ks. Wies?aw Nowak.

Perwszy Chrzest ?wi?ty (15. 09. 1991) otrzymali: Sylwia, El?bieta Chlebda, Adrian, Jan Burmer, Jaros?aw, Jan Sikora, Renata, Irena Szczurek
Pierwszy ?lub (19. 10. 1991) udzielony zosta? Wac?awowi Kaczorowi i El?biecie Grabowskiej
Pierwsza Msza ?w. pogrzebowa (11. 09. 1991) odprawiona zosta?a za dusz? ?p. Marii Michalak
Pierwsze do?ynki odby?y si? 8 wrze?nia 1991 roku
Pierwsz? pasterk? odprawi? ks. Jan Zaj?c, Rektor Seminarium Krakowskiego
Pierwsza Droga Krzy?owa, Gorzkie ?ale i Nabo?e?stwo 40 – godzinne odprawione zosta?y w Wielkim Po?cie w 1992 roku.
Pierwsza I Komunia ?wi?ta odby?a si? 10 maja 1992 roku
Pierwsza procesja Bo?ego Cia?a odby?a si? 18 czerwca 1992 roku
Pierwszy odpust ku czci patrona Ko?cio?a Jana Chrzciciela mia? miejsce 24 czerwca 1992 roku ( Msz? ?w. odprawi? ks. Stanis?aw Jarguz – proboszcz z Gdowa, a kazanie wyg?osi? ks. Jan Skotnicki – proboszcz z Opatkowic)
Pierwsza pielgrzymka do Kalwarii na ?wi?to Wniebowzi?cia NMP wyruszy?a w sierpniu 1992 (wraz z parafianami z Podstolic)
Pierwszy pogrzeb na cmentarzu w Rzeszotarach – ?p. Stanis?awa Zi?by (15. 07. 1993)
Pierwsze nabo?e?stwo za zmar?ych na nowym cmentarzu odprawiono w listopadzie 1993 roku
Pierwsze misje parafialne przeprowadzi? ks. Czes?aw Bloch ze Zgromadzenia Ksi??y Sercanów, 7 – 14 listopada 1999 roku
Pierwsze bierzmowanie odby?o si? 2 wrze?nia 1995 roku.Kronika parafialna


ROK 1994

24 czerwca – ks. bp Albin Ma?ysiak po?wi?ca dzwonnic? i konsekruje dzwony
25 grudnia – zostaje erygowana nowa parafia, proboszczem zostaje ks. Wies?aw Nowak

Czytaj ca?o??...


Adres parafii

Parafia pw. ?w. Jana Chrzciciela
ul. Pod D?bin? 29
32-040 Rzeszotary

tel. 0 12 270 44 44
Dzisiaj
Czwartek
9 Lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą:
Weronika, Zenon
Do końca roku zostało 176 dni.
Msze ?wi?te
Niedziele i ?wi?ta:
7:00, 9:00, 11:00, 16:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Soboty:
maj i pa?dziernik:
7.00, 18.00
pozosta?e miesi?ce:
7.00
Licznik odwiedzin
704593
Aktualnie jest 26 gości online
Najcz??ciej czytane