ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach
header image
Start arrow Organy ko?cielne
Organy ko?cielne PDF Drukuj E-mail
organy.jpg„Królewski instrument” – tym, w?a?nie mianem zwyk?o si? cz?sto okre?la?, ten przynajmniej z kilku wzgl?dów, niezwyk?y instrument, jakim s? organy.

Do tych niezwyk?ych wzgl?dów zaliczy? trzeba niew?tpliwie rozmiar, który w g?ównej mierze jest sprawc? owej „królewsko?ci”. Fascynuj?c? rzecz? jest fakt i? organy to w?a?ciwie nie jeden a wiele instrumentów (g?osów), sprz?gni?tych ze sob? w taki zmy?lny sposób, aby móg? na nich gra? jeden cz?owiek. Samo granie jest tyle niezwyk?e co absorbuj?ce, gdy? graj?cy u?ywa nie tylko palców (naciskaj?c klawisze) czy d?oni (za??czaj?c rejestry) ale wszystko to czyni równie? stopami, przez co graj?c na organach anga?uje niemal ca?e cia?o.

Organy, ze wzgl?du na wykonanie, dzielimy na pneumatyczne, elektromagnetyczne i mechaniczne. Te ostatnie by?y ju? budowane w ?redniowieczu, jednak ówczesny poziom wykonania mechaniki by? taki niski, i? na takich organach mo?na by?o gra? jedynie pi??ciami i ?okciami. Budowa tego typu instrumentów zosta?a zarzucona na rzecz pneumatyki wspartej pod koniec XIX wieku elektromagnetyk?. Traktura mechaniczna wróci?a do ?aski z ko?cem ubieg?ego wieku. Jest ona z punktu widzenia interpretacji muzyki najbardziej korzystna, gdy? sprawia, ?e otwarcie wlotu powietrza do piszcza?ki przez naci?ni?cie klawisza jest spowodowane zadzia?aniem naturalnej d?wigni a nie jak w wypadku pneumatyki lub elektromagnetyki – powietrza (dzia?aj?cego na d?wigni?) czy elektromagnesu.

Takie w?a?nie mechaniczne organy maj? powsta? w naszej Parafii.

Ten nasz królewski instrument (a ze wzgl?du na rodzaj, cen? i ca?o?? przedsi?wzi?cia tak go s?usznie nazywa? nale?y), zgodzi?a si? wybudowa? w przeci?gu dwóch lat, Firma pana Dariusza Zycha z Wo?omina k/Warszawy, która niedawno zako?czy?a prac? nad najwi?kszymi organami w Polsce, znajduj?cymi si? w Bazylice Matki Bo?ej w Licheniu.

Planowane organy b?d? mia?y; 23 g?osy, dwa manua?y oraz peda? basowy. Prospekt wykonany b?dzie z d?bu w kolorze naturalnym, i umieszczony symetrycznie na dwóch cz??ciach Chóru tak, aby nie przys?oni? witra?a ?w. Józefa. Projekt przedstawiony przez firm? Zych okaza? si? najbardziej korzystny ze wzgl?du na kilka wa?nych aspektów:

1. b?dzie to instrument w pe?ni mechaniczny (traktura gry i traktura rejestrów),
2. nie b?dzie wymaga? przebudowy chóru,
3. projekt zapewnia, i? instrument znakomicie wkomponuje si? w architektur? naszego ko?cio?a.

Te i inne argumenty sprawi?y, ?e spo?ród pi?ciu projektów jakie zosta?y z?o?one, ostatecznie do realizacji przyj?to ofert? pana Dariusza Zycha.

Stosowna umowa o dzie?o zosta?a sporz?dzona i podpisana przez W?a?ciciela Firmy „Zych” oraz przedstawicieli Komisji ds. Muzyki Ko?cielnej, przedstawicieli Rady Duszpasterskiej wraz z Ksi?dzem Proboszczem, w ?wi?to ?w. Stanis?awa Kostki 18 wrze?nia 2007 r.

Zako?czenie prac nad instrumentem przewidziano na 30 czerwca 2009 r.

Dlaczego warto podj?? starania aby takie organy zosta?y zbudowane w naszej Parafii?

Niew?tpliwie, b?d? one ze wzgl?du na swój charakter i walory techniczne, a tak?e i Wykonawc?, pewnym ewenementem, który z pewno?ci? przys?u?y si? promocji naszej Parafii; z drugiej jednak strony, prawdziwe uzasadnienie dla tej inwestycji znajdziemy w dokumentach Soboru Watyka?skiego II, a w szczególno?ci w Konstytucji o Liturgii rozdz. VI, pkt. 120. Mówi ona: „W Ko?ciele ?aci?skim, organy piszcza?kowe nale?y mie? w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie pot?guje wznios?o?? ko?cielnych obrz?dów, a umys?y wiernych porywa ku Bogu i rzeczywisto?ci nadziemskiej”.

Zrealizowanie tego wielkiego przedsi?wzi?cia b?dzie wymaga?o od nas wszystkich zaanga?owania zarówno modlitewnego, jak i wsparcia finansowego. Maj?c na uwadze dotychczasow? wspóln? prac? i ofiarno?? ufamy, ?e i to dzie?o dzi?ki nam wszystkich zostanie doprowadzone do ko?ca, pozostaj?c dla wszystkich pokole? widzialnym znakiem naszej wiary i umi?owania Chrystusowego Ko?cio?a.

Ks. Wies?aw Nowak – Proboszcz
Ks. Tomasz Bajer
Rada ParafialnaAdres parafii

Parafia pw. ?w. Jana Chrzciciela
ul. Pod D?bin? 29
32-040 Rzeszotary

tel. 0 12 270 44 44
Dzisiaj
Czwartek
9 Lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą:
Weronika, Zenon
Do końca roku zostało 176 dni.
Msze ?wi?te
Niedziele i ?wi?ta:
7:00, 9:00, 11:00, 16:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Soboty:
maj i pa?dziernik:
7.00, 18.00
pozosta?e miesi?ce:
7.00
Licznik odwiedzin
704570
Aktualnie jest 5 gości online